Loading...

Adatvédelmi Tájékoztató


www.zarandoktabor.hu

Adatvédelmi Tájékoztató
www.zarandoktabor.hu

Üdvözöljük honlapunkon!

Köszönjük, hogy érdeklődik Irodánk és szolgáltatásaink iránt!

Látogatóink bizalma kiemelt fontosságú a számunkra, ezért Kedves Látogatóink személyes adatainak védelmére különös figyelmet fordítunk. Ennek megfelelően Kedves Látogatóinkat az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban informáljuk a honlapunk (www.zarandoktabor.hu) használatával kapcsolatos adatkezelési gyakorlatunkról.

Az adatvédelmi tájékoztató elkészítésekor különös figyelemmel voltunk az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire. Az MSZKI a GDPR előírásait tehát minden adatkezelés vonatkozásában különösképpen szem előtt tartja.

Adatkezelő és elérhetősége:

MAGYARORSZÁGI SZERZETESELÖLJÁRÓK KONFERENCIÁINAK IRODÁJA (MSZKI)

székhelye: 1052 Budapest, Piarista köz 1.

telefon: +36 20 423 8235

email:  iroda@zarandoktabor.hu

Fogalmak:

 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 2. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 3. az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 4. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 5. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 6. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 7. harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 8. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 9. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 10. termináleszköz”: az a számítástechnikai vagy telekommunikációs eszköz (így például különösen de nem kizárólagosan laptop, asztali számítógép, táblagép, okostelefon), amelyről a honlapot felkeresik és/vagy elérik.

Honlap felkeresése

Honlapunk felkeresése során biztonsági okokból rögzítjük a Látogató termináleszközének IP- címét, operációs rendszerét és szoftverkörnyezetét, böngészőjét, a látogatás idejét, valamint a felkeresett oldalakat. A hálózati-, szerver-, és adatbiztonság mellett az online szolgáltatások optimalizálása és fejlesztése érdekében kerül sor ezen adatok rögzítésére. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése f) pontjára, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdése b) pontjára alapozzuk.

Adatkezelés célja: adatbiztonság és szolgáltatások optimalizálása Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f); Info tv. 6. § (1) bek. b)

Kezelt adatok: IP-cím, OP-rendszer és szoftverkörnyezet, böngésző, látogatás ideje, látogatott oldalak

Kapcsolatfelvétel

Kedves Látogatóink kapcsolatba léphetnek velünk a honlapon megadott email címek valamelyikén. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából és azzal összefüggésben, illetve a kapcsolatfelvétel megválaszolása céljából és azzal összefüggésben kezeljük, amelyhez Ön a megkereséssel a hozzájárulását adta. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése b) pontjára alapozzuk.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel megválaszolása

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. b) (érintetti hozzájárulás) Kezelt adatok: felhasználó neve, felhasználó email címe, megkeresés kelte, érintett által megadott egyéb személyes adatok

Adatkezelés tartama: érintetti törlési kérelemig

Regisztráció

Kedves Látogatóink regisztrálhatnak Honlapunkon annak érdekében, hogy a regisztrációhoz kötött honlapfelületek és szolgáltatások elérhetővé váljanak. A regisztrációs folyamat során Önnek emailt küldünk. Sikeres regisztráció esetén Ön a megadott jelszavával bármikor beléphet a regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötött honlapfelületekre.

A regisztrációval Önnek saját Profiloldalt biztosítunk a Honlapon, amelyen keresztül több, regisztráció és bejelentkezés nélkül el nem érhető funkcióhoz fér hozzá. A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag a regisztráció céljából és azzal összefüggésben, illetve regisztrációt követően végzett honlaptevékenységgel összefüggésben kezeljük, amelyhez Ön a regisztrációval a kifejezett hozzájárulását adta. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése b) pontjára alapozzuk.

Amennyiben nem kívánja megadni adatait a regisztrációnál, úgy a GDPR 13. cikk (2) bekezdése e) pontjának megfelelően tájékoztatjuk, hogy a regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötött honlapfelületek használatát nem áll módunkban biztosítani Önnek.

Adatkezelés célja: felhasználó regisztrálása, felhasználó bejelentkezésének azonosítása,

felhasználói profiloldal létrehozása, regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötött honlapfunkciók biztosítása

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. b) (érintetti hozzájárulás) Kezelt adatok: felhasználó neve, felhasználó email címe, felhasználó telefonszáma, felhasználó jelszava regisztráció kelte, érintett által megadott egyéb személyes adatok Adatkezelés tartama: érintetti törlési kérelemig (regisztráció törléséig)

Szolgáltatás igénylése

Kedves Látogatóink honlapunkon egyes szolgáltatásokat rendelhetnek meg Irodánknál. A szolgáltatások igénybevétele során Önnel szerződést kötünk, amelynek megkötése és teljesítése érdekében az Ön személyes adatait kezeljük. Az Ön által igénybevett szolgáltatások teljesítéséig, illetve az ahhoz kapcsolódó fogyasztói és szavatossági igények lejártáig kezeljük az adatokat, kizárólag a szolgáltatás teljesítése céljából, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b) pontjára, a jogszabály által előírt adatkezelés esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése b) pontjára alapozzuk.

Tájékoztatjuk, hogy a GDPR 13. cikk (2) bekezdése e) pontjának megfelelően az adatok megadása a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

Adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtása

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) (szerződés teljesítése)

Kezelt adatok: a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok

Adatkezelés tartama: a szolgáltatás teljesítéséig, illetőleg a kapcsolódó fogyasztói és szavatossági igények lejártáig

Zarándoktábor-vezető Képzés

Regisztrált felhasználóink számára biztosítjuk a lehetőséget, hogy a Honlapon a regisztrációt és bejelentkezést követően elérhető adatbekérő űrlap kitöltésével regisztráljanak a „Zarándoktábor-vezető” továbbképzésre.

Amennyiben az űrlap kitöltésénél nem kívánja megadni adatait, úgy a GDPR 13. cikk (2) bekezdése e) pontjának megfelelően tájékoztatjuk, hogy a Zarándoktábor-vezető Képzésre való jelentkezés lehetőségét nem tudjuk biztosítani Önnek.

Adatkezelés célja: regisztrált felhasználó jelentkezése pedagógus továbbképzésre, adatfeldolgozói kötelezettségek teljesítése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. b) (érintetti hozzájárulás) Kezelt adatok: felhasználó neve, felhasználó email címe, felhasználó címe, felhasználó telefonszáma, az űrlap szerinti adatok, és az érintett által megadott egyéb személyes adatok Adatkezelés tartama: érintetti törlési kérelemig, az adatkezelő (Viator Egyesület) részére történő adattovábbítást követő 1 évig

Zarándoktábor Program

Regisztrált felhasználóink közül a szükséges akkreditációval rendelkező pedagógusok (a továbbiakban: Jelentkező) a honlapunk regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötött felületén jelentkezhetnek a Zarándoktábor Programra. A Zarándoktábor Programra való jelentkezés során Ön jelentkezést ad be, amelynek beadása, feldolgozása és elbírálása érdekében az Ön személyes adatait kezeljük. Az így tudomásunkra jutott személyes adatait a Zarándoktábor Program jelentkezés elbírálási eljárásának végéig, illetve az ahhoz kapcsolódó fogyasztói és szavatossági igények lejártáig kezeljük az adatokat, kizárólag a szolgáltatás teljesítése céljából, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik. A jelentkezés sikeres elbírálása esetén Önnel szerződést kötünk, amelynek megkötése és teljesítése érdekében az Ön személyes adatait kezeljük. Az így tudomásunkra jutott személyes adatait a Zarándoktábor Program vonatkozásában megkötött szerződés teljesítéséig, illetve az ahhoz kapcsolódó fogyasztói és szavatossági igények lejártáig kezeljük az adatokat, kizárólag a szolgáltatás teljesítése céljából, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik.

A Zarándoktábor Programra való jelentkezésnél Ön Jelentkezőként mások személyes adatait is megadja számunkra, amelynek során Ön az adatok átadásával jogi felelősségének teljes tudatában kijelenti és vállalja, hogy a részünkre átadott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően Ön valós és pontos tartalommal, valós célból, jogszerűen és valós jogalappal, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit betartva, az adatvédelmi alapelveket mindenkor érvényre juttatva kezeli, az adatok részünkre való átadására, továbbítására és az adatok általunk megvalósított, jelen tájékoztatás szerinti kezelésére a szükséges és elégséges jogi felhatalmazással rendelkezik, az azokhoz kapcsolódó szükséges és elégséges érintetti tájékoztatásokat elvégezte és elvégzi, a kapcsolódó adatkezelési nyilvántartásokat megfelelően vezette és vezeti.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatainak kezelése során az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjára és az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontjára, a szerződéskötéssel összefüggésben a GDPR

 1. cikk (1) bekezdése b) pontjára, a jogszabály által előírt adatkezelés esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése a) pontjára alapozzuk.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön által megadott, a szerződés teljesítése céljából — elsősorban és különösen a megbízási díjjal és annak kifizetésével összefüggésben — kezelt személyes adatait az érintett hatóságoknak az adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítése érdekében a célhoz kötöttség és adattakarékosság elvével összhangban a szükséges mértékben és esetekben továbbítjuk.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön által megadott adatokat a Zarándoktábor Program útvonalait kezelő és a Zarándoktábor Program megvalósítása és lebonyolítása érdekében Irodánkkal együttműködő partnerek részére, továbbá az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosság felé, illetőleg a jogszabályi előírások és felhatalmazás alapján — főként ellenőrzési jogkörben — eljáró hatóságok felé a célhoz kötöttség és adattakarékosság elvével összhangban a szükséges mértékben és esetekben továbbításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogszabályi előírások — így elsősorban a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet — alapján a Zarándoktábor Program lebonyolítása során a résztvevő táborozók egészségügyi állapotára, valamint ételallergiájára és diétájára vonatkozó, a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatokat kezelünk, amely adatok kezelését — ahol alkalmazható, ott — a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontjára, de elsősorban és legfőképpen a GDPR 9. cikk (2) bekezdése a), valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdése g) pontjaira alapozzuk.

A GDPR 13. cikk (2) bekezdése e) pontjának megfelelően tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatok pontos, a jelen tájékoztató és az Önnel kötött szerződések szerinti megadása feltétele a Zarándoktábor Programban való részvételnek.

Adatkezelés célja: Zarándoktábor Program szolgáltatás nyújtása, jogszabályi megfelelés Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) és Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás); GDPR 6. cikk (1) bek. b) (szerződés teljesítése); GDPR 6. cikk (1) bek. c) és Info tv. 5. § (1) bek. a) (jogszabályi felhatalmazás); GDPR 9. cikk (2) bek. a) és g) (érintetti hozzájárulás és jelentős közérdek)

Kezelt adatok: a Zarándoktábor Programra való jelentkezéshez és a Zarándoktábor Program szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok, valamint az ezzel kapcsolatosan a Jelentkező által átadott személyes adatok

Adatkezelés tartama: a szolgáltatás teljesítéséig, illetőleg a kapcsolódó fogyasztói és szavatossági igények lejártáig

Sütik („cookie”-k)

Az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény és a testre szabott kiszolgálás érdekében a Látogató (Felhszanáló) termináleszközén kis adatcsomagokat, úgynevezett sütiket („cookie”-kat) helyez el. A Látogató törölheti a sütiket a termináleszközéről, valamint a böngészője beállításaiban a sütik alkalmazását tilthatja. A sütik elutasítása és/vagy törlése esetén a honlap használhatósága korlátozott lehet, amelyet a Látogató tudomásul vesz.

Alkalmazott sütik listája:

Google Analytics

Tájékoztatjuk Kedves Látogatóinkat, hogy az oldalunkon található bővítmények, linkek, bannerek és hivatkozások más internetes lapokra is irányíthatják Látogatóinkat. A honlapunk szerkesztősége, üzemeltetője, valamint az Irodánk semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok tartalmáért. Ezen honlapokat Látogatóink (Felhasználók) csak saját felelősségükre látogassák vagy használják.

Érintetti jogok

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, forduljon Irodánkhoz a fenti elérhetőségeken. Látogatóinkat az alábbi jogok illetik meg:

 1. Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),

 2. Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),

 3. A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve — amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták — annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),

 4. Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk),

 5. Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),

 6. Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),

 7. Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).

 8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).

Amennyiben panasszal kíván élni, úgy a felügyeleti hatósághoz az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2020. év január hó 27. napja